Skip to main content

Program Çıktılarımız

Program çıktılarımız 11 adet MÜDEK çıktısına dayanarak belirlenmiştir ve aşağıda sıralanmıştır.

PÇ-1.1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.

PÇ-1.2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.

PÇ-1.3) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.

PÇ-2.1) 4. Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.

PÇ-2.2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

PÇ-3.1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.

PÇ-3.2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

PÇ-4.1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.

PÇ-4.2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

PÇ-5.1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.

PÇ-5.2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.

PÇ-5.3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.

PÇ-5.4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.

PÇ-6.1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.

PÇ-6.2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

PÇ-6.3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

PÇ-7.1) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.

PÇ-7.2) En az bir yabancı dil bilgisi.

PÇ-7.3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.

PÇ-7.4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.

PÇ-7.5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

PÇ-8.1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.

PÇ-8.2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

PÇ-9.1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.

PÇ-9.2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

PÇ-10.1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.

PÇ-10.2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.

PÇ-10.3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

PÇ-11.1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.

PÇ-11.2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.