Endüstri Müh. Tasarım 1 Hk.Tüm Duyurular
10
MART

Değerli Endüstri Mühendisliği Öğrencileri,
 
Endüstri Müh. Tasarım 1 ilk dersi  11 Mart Cumartesi günü saat 10.00 da Makine Mühendisliği Bölümü Arş. Görevlisi Şafak Metin Kırkar tarafından aşağıdaki bağlantıdan katılacağınız Endüstri Müh.-Makine Müh. ortak dersi yapılacaktır. Lütfen ilgili gün ve saatte derse katılınız: 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTViNmM3YmEtNGE0Zi00YmI1LThlMTMtYzlmNzE5OGEyYmU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2285602908-e15b-43ba-9148-38bc773a816e%22%2c%22Oid%22%3a%226ef90a1e-ce81-4b65-a576-76e69f1f738a%22%7d
 
Daha sonra Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından da toplu olarak bir "Proje Yönetimi" konulu ders planlanacak ve tarih ve saati sizlerle paylaşılacaktır.